Có 1 kết quả:

huā huǒ

1/1

huā huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

firework