Có 1 kết quả:

huā wú bǎi rì hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) No flower can bloom for a hundred days.
(2) Good times do not last long. (idiom)