Có 1 kết quả:

huā tóng

1/1

huā tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) page boy
(2) flower girl (at a wedding)