Có 1 kết quả:

huā duàn

1/1

huā duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brocade
(2) figured satin