Có 1 kết quả:

huā duàn ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) brocade
(2) figured satin