Có 1 kết quả:

huā liǎn yā

1/1

huā liǎn yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baikal teal (Anas formosa)