Có 1 kết quả:

huā hua dā dā

1/1

huā hua dā dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mixed
(2) uneven in texture