Có 1 kết quả:

huā bāo

1/1

huā bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flower bud