Có 1 kết quả:

huā chē

1/1

huā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

car festooned for celebration