Có 1 kết quả:

huā biān xīn wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) media gossip
(2) sensational news