Có 1 kết quả:

huā qián

1/1

huā qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to spend money

Một số bài thơ có sử dụng