Có 1 kết quả:

huā qián zhǎo zuì shòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spend money on sth that turns out to be unsatisfactory or even disastrous