Có 1 kết quả:

huā diǎn zi

1/1

huā diǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trickery
(2) scam