Có 1 kết quả:

fāng huá

1/1

fāng huá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young years
(2) youth