Có 1 kết quả:

fāng huá

1/1

fāng huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young years
(2) youth

Một số bài thơ có sử dụng