Có 1 kết quả:

fāng xiāng huán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) benzene ring (chemistry)
(2) aromatic ring