Có 1 kết quả:

fāng líng ㄈㄤ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

age (of a young woman)