Có 1 kết quả:

yún tái shǔ

1/1

yún tái shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

genus Brassica (cabbage, rape etc)