Có 1 kết quả:

qín cài

1/1

qín cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

celery (Apium graveolens)