Có 1 kết quả:

chú ráo

1/1

chú ráo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mow grass and cut firewood
(2) grass mower
(3) woodman

Một số bài thơ có sử dụng