Có 1 kết quả:

cāng sōng cuì bǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

evergreen pine and cypress (idiom); steadfast nobility