Có 1 kết quả:

cāng bái wú lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pale and feeble
(2) powerless