Có 1 kết quả:

sū hé xiāng

1/1

sū hé xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) snowdrop bush (Styrax officinalis)
(2) gum storax, used in TCM