Có 1 kết quả:

sū dá bǐng gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) soda biscuit
(2) cracker