Có 1 kết quả:

Sū gé lán Zhé ěr māo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Scottish Fold