Có 1 kết quả:

miáo tiao

1/1

miáo tiao

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a woman) slim
(2) slender
(3) graceful