Có 1 kết quả:

Miáo lì shì

1/1

Miáo lì shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Miaoli city in northwest Taiwan, capital of Miaoli county