Có 1 kết quả:

miáo yì

1/1

miáo yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) offspring
(2) descendant
(3) progeny

Một số bài thơ có sử dụng