Có 1 kết quả:

miáo tou

1/1

miáo tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first signs
(2) development (of a situation)