Có 1 kết quả:

kē xìng nà

1/1

kē xìng nà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caustic soda
(2) sodium hydroxide NaOH