Có 1 kết quả:

kē zé

1/1

kē zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize harshly
(2) to excoriate