Có 1 kết quả:

gǒu qiě tōu ān

1/1

gǒu qiě tōu ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seeking only ease and comfort (idiom); making no attempt to improve oneself
(2) taking things easily without attending to responsibilities