Có 1 kết quả:

gǒu fù guì , wù xiāng wàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

don't forget your friends when you become rich