Có 1 kết quả:

ruò yào rén bù zhī , chú fēi jǐ mò wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

If you don't want anyone to know, don't do it (idiom). fig. If you do something bad, people will inevitably hear about it.