Có 1 kết quả:

kǔ shēn

1/1

kǔ shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liquorice (Sophora flavescens), with roots used in TCM