Có 1 kết quả:

kǔ shēn

1/1

kǔ shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liquorice (Sophora flavescens), with roots used in TCM

Một số bài thơ có sử dụng