Có 1 kết quả:

kǔ dà chóu shēn

1/1

kǔ dà chóu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great bitterness, deep hatred (idiom); deeply ingrained long-standing resentment