Có 1 kết quả:

kǔ liàn zǐ

1/1

kǔ liàn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạt quả xoan (dùng làm thuốc lị)