Có 1 kết quả:

kǔ hǎi máng máng

1/1

kǔ hǎi máng máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sea of bitterness is vast (idiom)