Có 1 kết quả:

kǔ guā liǎn

1/1

kǔ guā liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sour expression on one's face