Có 1 kết quả:

kǔ liàn

1/1

kǔ liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to train hard
(2) to practice diligently
(3) hard work
(4) blood, sweat, and tears