Có 1 kết quả:

kǔ dǎn

1/1

kǔ dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gall bladder