Có 1 kết quả:

běn
Âm Pinyin: běn
Tổng nét: 8
Bộ: cǎo 艸 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨一丨ノ丶一
Thương Hiệt: TDM (廿木一)
Unicode: U+82EF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bản, bổn
Âm Nhật (onyomi): ホン (hon)
Âm Quảng Đông: bun2

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

běn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất benzen (công thức hoá học: C6H6)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hợp chất hóa học (Benzene, C6H6).

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Benden (Benzene, chất hoá hợp hữu cơ, công thức C6H6):甲苯 Tôlu en; 乙苯 Êtibenden.

Từ điển Trung-Anh

(1) benzene
(2) benzol (chemistry)

Từ ghép 53

ān jī běn suān 氨基苯酸běn àn 苯胺běn bǐng ān suān 苯丙氨酸běn bǐng àn 苯丙胺běn bǐng tóng niào zhèng 苯丙酮尿症běn bìng sāi fēn 苯並噻吩běn bìng sāi fēn 苯并噻吩běn fēn 苯酚běn huán 苯环běn huán 苯環běn huán lì dìng 苯环利定běn huán lì dìng 苯環利定běn jī 苯基běn jiǎ quán 苯甲醛běn jiǎ suān 苯甲酸běn jiǎ suān nà 苯甲酸鈉běn jiǎ suān nà 苯甲酸钠běn jiǎ xiān lǜ 苯甲酰氯běn nà xīn 苯那辛běn tóng niào zhèng 苯酮尿症běn yǎng jī 苯氧基běn yǐ xī 苯乙烯běn zǔn 苯䔿duì ān jī běn bǐng tóng 对氨基苯丙酮duì ān jī běn bǐng tóng 對氨基苯丙酮duì běn kūn 对苯醌duì běn kūn 對苯醌duō lǜ lián běn 多氯联苯duō lǜ lián běn 多氯聯苯èr běn lǜ shèn 二苯氯胂èr jiǎ běn 二甲苯èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà 二氯苯胺苯乙酸鈉èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà 二氯苯胺苯乙酸钠guò yǎng běn jiǎ xiān 过氧苯甲酰guò yǎng běn jiǎ xiān 過氧苯甲酰guò yǎng huà běn jiǎ xiān 过氧化苯甲酰guò yǎng huà běn jiǎ xiān 過氧化苯甲酰jiǎ běn 甲苯jiǎ jī běn bǐng àn 甲基苯丙胺jù běn yǐ xī 聚苯乙烯lín běn kūn 邻苯醌lín běn kūn 鄰苯醌lǜ běn 氯苯qíng xiù jiǎ běn 氰溴甲苯sān xiāo jī jiǎ běn 三硝基甲苯tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ 天冬苯丙二肽酯wán jī běn 烷基苯wán jī běn huáng suān nà 烷基苯磺酸鈉wán jī běn huáng suān nà 烷基苯磺酸钠xiāo jī běn 硝基苯yǐ běn 乙苯Yì dīng běn bǐng suān 异丁苯丙酸Yì dīng běn bǐng suān 異丁苯丙酸