Có 1 kết quả:

běn bǐng ān suān

1/1

běn bǐng ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phenylalanine (Phe), an essential amino acid