Có 1 kết quả:

běn bǐng àn

1/1

běn bǐng àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

amphetamine (medical)