Có 1 kết quả:

běn bǐng tóng niào zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

phenylketonuria (medicine)