Có 1 kết quả:

běn huán

1/1

běn huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

benzene ring (chemistry)