Có 1 kết quả:

běn huán lì dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

phencyclidine (PCP)