Có 1 kết quả:

Yīng jí lì

1/1

Yīng jí lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

England (historical loan, from English)