Có 1 kết quả:

yīng cùn

1/1

yīng cùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inch (unit of length equal to 2.54 cm.)