Có 1 kết quả:

yīng nián zǎo shì

1/1

yīng nián zǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die an untimely death (idiom)
(2) to be cut off in one's prime